image description

Non-profit

Als u een vereniging of stichting bestuurt, zijn er nogal wat zaken waar u rekening mee moet houden. De fiscaliteit wordt daarbij nog weleens vergeten. En dat brengt risico met zich mee. Dit kan er ook toe leiden dat u als bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld voor de onbetaald gebleven belastingen. En dat wilt u natuurlijk niet. Waar moet u op letten?

Non-profit instellingen opereren op het snijvlak tussen overheid en het bedrijfsleven. U&S heeft adviseurs met jarenlange ervaring in de non-profit praktijk. Onze partners zijn opgeleid bij de BIG 4-kantoren en hebben daar een zeer uiteenlopende portefeuille aan non-profit instellingen gecontroleerd en geadviseerd. Binnen U&S hebben uw partners specifieke deskundigheid op het gebied van:

  • Verenigingen en Stichtingen;
  • Kerken en andere religieuze instellingen;
  • Overige gesubsidieerde instellingen.

Veelal functioneren deze organisaties als een bedrijf, maar worden ze (deels) gefinancierd met publieke middelen (subsidies en fondsen). Voor non-profitorganisaties is het afleggen van verantwoording vanzelfsprekend. Voorheen werd vooral verantwoording afgelegd aan het toezichthoudende bestuur en eventuele subsidieverleners. Steeds meer behoort het tot de functie van een non-profitorganisatie om ook aan het maatschappelijk verkeer verantwoording af te leggen.

Verder wordt risicomanagement van steeds groter belang binnen de non-profitsector. Het gaat erom risico’s in kaart te brengen die voor de organisatie van belang zijn. Risico’s zijn niet alleen negatieve gebeurtenissen, maar ook kansen.

Tot slot verandert de rol van de bestuurder bij een non-profitorganisatie. De bestuurder is tevens toezichthouder en moet actief op zoek naar informatie over de organisatie. Het informatiesysteem binnen de organisatie en de afspraken tussen directie en toezichthouder moeten hierop afgestemd zijn. Dat betekent een actieve communicatie tussen de belanghebbenden.

Daarnaast is de fiscale status, de ANBI-status, van belang. De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een door de Belastingdienst erkende instelling die over een aantal fiscale faciliteiten beschikt zoals de aftrekbaarheid van verkregen giften en het niet onderhevig zijn aan vennootschapsbelasting. Wij kunnen u adviseren bij het verkrijgen van deze fiscaal aantrekkelijke status.

ANBI

De fiscaal gunstige status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) krijgt men niet zomaar. Daar moet de instelling wel wat voor doen. Een goede start is daarbij van belang en daar kunnen wij u bij helpen. En als de instelling dan vervolgens de ANBI-status krijgt, is het nog niet klaar. Want de ANBI moet doorlopend aan tal van formele en materiële vereisten blijven voldoen. De Belastingdienst controleert hierop zeer intensief. Zelfs kleine fouten in de statuten en het niet tijdig publiceren van de eigen gegevens op de website, kunnen u de ANBI-status, en dus veel voordelen kosten, waaronder de giftenaftrek voor uw donateurs.

Vrijwilligers

Verenigingen en stichtingen werken vaak met vrijwilligers. U bent daarvoor ook aansprakelijk. Ook hebben vrijwilligers natuurlijk rechten. Als u uw vrijwilligers wilt belonen, dan kan dat fiscaal vriendelijk. Er gelden wel regels.

Verslaggeving

Er zijn specifieke verslaggevingsregels voor een jaarrekening voor verenigingen en stichtingen. Om te kunnen bepalen welke regels van toepassing zijn, dient u onder andere rekening te houden met de grootte-criteria. Verder speelt een rol of er sprake is fondsenwerving en of er een onderneming in stand wordt gehouden.

Subsidieverklaringen

Subsidies worden onder bepaalde voorwaarden verstrekt. De eisen staan beschreven in de subsidieaanvraag en -beschikking. Vaak wordt verplicht gesteld dat een accountant een verklaring afgeeft dat de aanvrager voldoet aan de eisen van de aanvraag. Hiermee waarborgt de overheid dat het geld wordt aangewend voor het bestemde doel. Wij kunnen u hierbij terzijde staan.

Nog veel meer

Naast het bovengenoemde zijn er uiteraard nog veel meer zaken waar u als vereniging of stichting rekening mee moet houden. Denk aan de vrijstelling van de energiebelasting en de mogelijke btw-belastingplicht inzake fondswervende opbrengsten. En met de naleving van de Erkenningsregeling Goede Doelen toont uw organisatie aan ‘in control’ en transparant te zijn. En dit komt de omvang en frequentie van de donaties weer ten goede.

Kortom, verenigingen en stichtingen hebben iets ‘softs’. Maar de juridische en fiscale werkelijkheid is hard. Uw aandachtsgebieden reiken daarom verder dan uzelf vaak denkt. Wij kunnen u helpen risico’s te inventariseren en te beperken en kansen in het ruime juridische speelveld te benutten.

  • 52

    Jaar ervaring

  • Onze klanten geven ons het cijfer

    9.5