image description

Onderwijs

Binnen het onderwijs draait het om mensen. Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, bezuinigingen, kwaliteit en investeringen in ICT en huisvesting is het de kunst om dat niet uit het oog te verliezen. In de onderwijssector is er een voortdurend streven naar verbetering van de kwaliteit, zowel op onderwijskundig als bestuurlijk niveau. Zo speelt in het primair onderwijs onder meer:

 • de vernieuwing rond de Initiatiefrijke Scholen met een hoge mate van autonomie;
 • het opzetten en uitbreiden van brede scholen;
 • het terugdringen van taalachterstanden;
 • ouderbetrokkenheid;
 • kwaliteitsverbetering.

Al deze factoren hebben grote consequenties voor het management van onderwijsinstellingen. Visie en doelstellingen moeten op elkaar afstemmen en de bijbehorende risico’s moeten in kaart worden gebracht en ook worden gecontroleerd.

De onderwijssector wordt ook geconfronteerd met talloze veranderingen. Denk aan wijziging van de financieringstroom, schaalvergroting, concurrentie tussen scholen en groeiende aandacht voor kennisontwikkeling en -management. Daarnaast oefent de politiek steeds meer druk uit en trekt de overheid zich verder terug.

Per 1 augustus 2011 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht. Op grond van deze wet wordt ieder bestuur geacht te functioneren volgens algemene principes van goed bestuur. Als onderdeel daarvan stelt de wet als voorwaarde dat iedere rechtspersoon die met publieke gelden scholen in stand houdt, het interne toezicht op het bestuur goed regelt. Onderwijsinstellingen hebben naast het inzichtelijk maken van ‘wat-vragen’ ook baat bij concretisering van ‘hoe-vragen’. Deze laatste zijn tot nu toe onderbelicht.

Bij U&S zijn wij altijd op zoek naar de juiste balans tussen het zakelijke en het persoonlijke. Om tot een optimaal resultaat te komen. Wij snappen dat er binnen de verschillende onderwijsstromingen en onderwijsinstellingen diverse uitdagingen bestaan. Onze partners hebben specifieke ervaring op het gebied van:

 • Subsidiekansen voor scholen voor primair onderwijs;
 • Het in kaart brengen en analyseren van risico’s rondom fusies en overnames;
 • Onderzoeken en begeleiden van meerjarenbegrotingen;
 • Btw advies, waaronder het in aftrek brengen van berekende btw;
 • Vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Goed toezicht, ofwel governance, binnen private en publieke markten wordt steeds belangrijker, zo ook voor de onderwijssector. Bij governance draait het om sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Deze elementen krijgen ook binnen de onderwijssector steeds meer aandacht.

Diverse commissies en codes eisen dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van toezichthouders en bestuurders op gestructureerde wijze worden vormgegeven. Zo kan erop worden toegezien dat de top van de organisatie de juiste beslissingen neemt en handelt naar de letter en in de geest van gestelde doelen. Daarnaast bieden aanbevelingen en codes richtlijnen voor het in kaart brengen van eventuele risico’s en prestaties van de organisatie.

Wij denken dat de volgende punten van belang zijn bij de keuze van uw nieuwe accountant:

 • Zekerheid dat voldaan wordt aan de voor de instelling van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Risicogerichte, interactieve controleaanpak met concrete verbetervoorstellen.
 • Kritische feedback waarbij de accountant meedenkt en wijst op potentiële risico’s en tekortkomingen in de interne organisatie van de instelling.
 • Strategische output voor het management op basis van onze kennis van de sector, ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving (‘klankbordfunctie’).
 • Heldere communicatie en het naleven van afspraken.
 • 52

  Jaar ervaring

 • Onze klanten geven ons het cijfer

  9.5