image description

Zorg en Welzijn

In de zorgsector draait het om mensen. Tegelijkertijd moet zorg kwalitatief hoogstaand, kostenefficiënt en veilig zijn. Het behouden van een goede positie binnen de zorgmarkt vormt een steeds grotere uitdaging voor zorginstellingen. De overheid kort in op de budgetten, de marktwerking wordt steeds verder doorgevoerd, de concurrentie neemt toe en tegelijkertijd wordt de zorgconsument steeds kritischer. Hoe behoudt u als zorginstelling toch uw positie als u wordt gedwongen om met hetzelfde budget, meer kwaliteit en service te verlenen? Is het nog wel mogelijk om betaalbare en goede zorg te leveren voor uw klanten?

Zorginstellingen moeten zich met ingang van 2007 jaarlijks verplicht verantwoorden over de besteding van de publieke middelen. Dit doen zij met behulp van het Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording. Vóór de komst van het jaardocument waren instellingen verplicht zich op verschillende momenten, bij verschillende instanties en over verschillende onderwerpen te verantwoorden. Zorginstellingen verantwoorden zich nu één keer per jaar met het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Wij kunnen u helpen bij het voldoen aan de gestelde eisen van het Jaardocument, met voorbeelden en praktische tips.

U&S voor zorginstellingen

De vraag naar goede zorg neemt meer en meer toe en de voortdurende aanpassingen in het overheidsbeleid maken dat de zorgsector continu in beweging is. Als bestuurder, toezichthouder, directeur of controller binnen een zorginstelling bent u ongetwijfeld goed op de hoogte van de steeds weer veranderende regelgeving. Tegelijkertijd wilt u zich liever geen zorgen maken over de financiële verantwoording die daarmee samenhangt. En dat hoeft ook niet, want wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in de controle of beoordeling van de jaarrekening en controle van de nacalculatie voor zorginstellingen.

Eisen aan de kwaliteit

Externe toezichthouders zoals de Inspectie Gezondheidszorg, NZa, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten stellen eisen aan de kwaliteit en de monitoring van uw zorgverlening. Het is dan ook noodzakelijk dat u beschikt over een hierop toegesneden administratieve organisatie met passende interne beheersingsmaatregelen. Wij besteden daar tijdens onze controle dan ook erg veel aandacht aan. Daarnaast bespreken we met u alle bevindingen die uit deze controle naar voren zijn gekomen. En als u dat wenst, brengen wij er een schriftelijk rapport van uit; zowel aan de Raad van Bestuur als aan de Raad van Toezicht

U&S heeft ervaring in de zorg

Wij beschikken over een ruime ervaring op het gebied van de accountantscontrole voor zorginstellingen. Dit zorgt ervoor dat we altijd zeer efficiënt onze werkzaamheden uit kunnen voeren en daarbij het juiste oordeel kunnen vormen. Waarbij we bij de jaarrekeningcontrole uiteraard rekening houden met de voorgeschreven inrichtingseisen uit de Regeling Verslaggeving Zorg en Welzijn WTZi. Daarnaast zorgen we ook voor de controle op de nacalculatie zorgproductie ten behoeve van de NZa en gemeenten.

Extra aandacht voor Thuiszorg

In 2018 scoren ruim 50 thuiszorginstanties onvoldoende op de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. De inspectie heeft overigens geconcentreerd dat deze zorginstellingen niet voldoen aan wet-en regelgeving. Dit heeft als gevolg dat de gemeente en/of andere instanties het budget die zij hebben vastgesteld zullen intrekken. Dit zal een grote financiële impact hebben op de thuiszorgorganisatie, omdat het budget al is uitbesteed voor de verzorging van de patiënten en/of voor andere doeleinden. Als de thuiszorgorganisatie niet beschikt over voldoende kapitaal, kan de continuïteit van de organisatie in gevaar komen. Bovendien kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. Naast financiële impact zal de thuiszorgorganisatie in het kwade daglicht komen wegens onaangename reputatie.

U&S heeft grip op deze situatie en is in staat uw organisatie goed bij te sturen. Wij kennen de randvoorwaarde en weten waar u allemaal op moet letten. Het is van belang dat er vooraf maatregelen wordt getroffen ten einde ongemakkelijke situaties te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Daar zullen wij met u ook naar streven.

Kleine zorginstellingen kunnen als ze aan bepaalde eisen voldoen, in aanmerking komen voor vereenvoudigde jaarverantwoording. Vereenvoudigd verantwoorden houdt o.a. in dat u een vereenvoudigde balans en resultatenrekening mag aanleveren. Ook is het niet nodig een accountantsverklaring aan te leveren. Vereenvoudigd verantwoorden is van toepassing als uw organisatie op 2 achtereenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria.

  • een netto-omzet van minder dan 700.000 euro;
  • gemiddeld minder dan 10 werknemers;
  • de waarde van de activa is niet meer dan 350.000 euro (volgens de balans met toelichting).

Onze adviseurs beschikken over de juiste kennis en kunde om de jaarverantwoording van uw organisatie in orde te krijgen. Kortom, u bent aan het juiste adres bij U&S

  • 52

    Jaar ervaring

  • Onze klanten geven ons het cijfer

    9.5